การตัดคะแนนความประพฤติ นศท.

สถานหนัก ( ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป )
1. การปฏิบัติหน้าที่
1.1 ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลเสียหาย
1.2 ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคำสั่งจนเกิดผลเสียหาย

2. การปกครองและความสามัคคี
2.1 เจตนาขัดคำสั่งหน้านักศึกษาวิชาทหารคนอื่น ๆ
2.2 เจตนาก่อการวิวาทกับนักศึกษาวิชาทหารคนอื่นๆ ด้วยกัน จนเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม

3. การปฏิบัติ
3.1 รายงานเท็จ
3.2 เสพย์หรือมีไว้ซึ่งยาเสพย์ติดให้โทษ
3.3 เล่นการพนัน
3.4 ให้ร้าย ขู่ว่าทำร้ายผู้บังคับัญชาหรือผู้ทำการฝึก
3.5 ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ
3.6 ทุจริตอย่างร้ายแรงเช่นการเปลี่ยนตัวสอบหรือเปลี่ยนตัวฝึก
3.7 ไม่รักษาความลับของ ทางราชการ
3.8 พกพาหรือครอบครองอาวุธ
3.9 เจตนากระทำความผิดกฏหมายอาญาอื่นๆ เช่น ลักทรัพย์ฯ
3.10 เจตนาทำลายสิ่งของทางราชการ เช่น ขีด,เขียน,โต๊ะ,ฝาผนัง ฯลฯ
3.11 แสดงกิริยาวาจาโอหังต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำการฝึก
3.12 กลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก
3.13 ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อ หน่วยบัญชาการกำลังสำรองหรือนักศึกษาวิชาทหาร เป็นส่วนรวมอย่างร้ายแรง
3.14 ทำให้ของทางราชการสูญหาย

4. การปฏิบัติตน
4.1 ไม่แสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำการฝึกสอน
4.2 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
4.3 ไม่มาเข้ารับการฝึกให้ทันตามกำหนดเวลา
4.4 ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้นหรือลงรถ
4.5 หลับในขณะทำากรฝึกศึกษา
4.6 คุยกันหรือเล่นกันในขณะทำการฝึกหรือเข้าแถวหรือรวมพล
4.7 ไม่ยอมเข้าแถวหรือเข้าแถวช้าเมื่อเรียกแถว
4.8 ปัสสาวะไม่ถูกที่
4.9 ไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร
4.10 สูบบุหรี่ในระหว่างการฝึกศึกษา


สถานกลาง ( ครั้งละตั้งแต่ 21-49 คะแนน )
1. การปฏิบัติหน้าที่
1.1 ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่
1.2 ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคำสั่ง

2. การปกครองและความสามมัคคี
2.1 ขัดคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
2.2 ก่อความวุ่นวายในขณะทำการฝึก
2.3 ไม่รักษาความสามัคีภายในหมู่คณะ

3. การปฏิบัติ
3.1 กล่าวคำเท็จ
3.2 ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ
3.3 ทำให้สิ่งของทางราชการเสียหาย
3.4 แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก
3.5 หลีกเลี่ยงการฝึก
3.6 แสดงความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละให่หมู่คณะ
3.7 เสพย์สุราหรือของมึนเมา

สถานเบา ( ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน )
1. การปฏิบัติหน้าที่
1.1 คุยกันในเวลารักษาการณ์หรือเข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่
1.2 หลีกเลี่ยงการรวมพล

2. การปกครองและความสามมัคคี
2.1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำชี้แจงโดยไม่เจตนา
2.2 ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียม

3. การปฏิบัติ
3.1 เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด
3.2 ผมยาว
3.2.1 ปี 1-3 ด้านข้างเกรียน 3 ด้าน ด้านบนไม่เกิน 4 ซม.
3.2.2 ปี 4-5 ทรงสูงด้านบนไม่เกิน 7 ซม.
3.3 มีหนวด, เครา
3.4 เครื่องหมายสกปรก
3.5 แต่งกายไม่เรียบร้อย
หมายเหตุ
• ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป จะต้องตกซ้ำชั้น
• ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนขึ้นไป จะต้องพ้นสภาพการเป็น นศท.
• กรณีที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป หรือจะต้องตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมจากครั้งแรก ซึ่งจะทำให้ถูกตัดคะแนนรวมเป็น 40 คะแนนขึ้นไปจะขออนุมัติ ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ส.ก.

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดการฝึกอบรม ผกท.

เมื่อ 15 มิ.ย.54 พล.ต.คนินทร วงศาโรจน์ ผบ.จทบ.ส.ก. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผกท.ประจำปีการศึกษา 2554 ณ บก.นฝ.นศท.จทบ.ส.ก.โดยมีสถานศึกษาส่งผกท.เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 สถานศึกษา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 037-233047

ข่าวการเมือง

คำแนะนำ


  • ขนาดของจอภาพที่เหมาะสมในการรับชม 1024px X 768px

  • Browers ที่เหมาะสมในการรับชมควรจะเป็น Mozilla Firefox v.3+ หรือ Google Chrome v.5+ หรือ Internet Explorer 9

  • ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ซึ่งไม่ควรจะต่ำกว่า 2MB