การตัดคะแนนความประพฤติ นศท.

สถานหนัก ( ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป )
1. การปฏิบัติหน้าที่
1.1 ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลเสียหาย
1.2 ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคำสั่งจนเกิดผลเสียหาย

2. การปกครองและความสามัคคี
2.1 เจตนาขัดคำสั่งหน้านักศึกษาวิชาทหารคนอื่น ๆ
2.2 เจตนาก่อการวิวาทกับนักศึกษาวิชาทหารคนอื่นๆ ด้วยกัน จนเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม

3. การปฏิบัติ
3.1 รายงานเท็จ
3.2 เสพย์หรือมีไว้ซึ่งยาเสพย์ติดให้โทษ
3.3 เล่นการพนัน
3.4 ให้ร้าย ขู่ว่าทำร้ายผู้บังคับัญชาหรือผู้ทำการฝึก
3.5 ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ
3.6 ทุจริตอย่างร้ายแรงเช่นการเปลี่ยนตัวสอบหรือเปลี่ยนตัวฝึก
3.7 ไม่รักษาความลับของ ทางราชการ
3.8 พกพาหรือครอบครองอาวุธ
3.9 เจตนากระทำความผิดกฏหมายอาญาอื่นๆ เช่น ลักทรัพย์ฯ
3.10 เจตนาทำลายสิ่งของทางราชการ เช่น ขีด,เขียน,โต๊ะ,ฝาผนัง ฯลฯ
3.11 แสดงกิริยาวาจาโอหังต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำการฝึก
3.12 กลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก
3.13 ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อ หน่วยบัญชาการกำลังสำรองหรือนักศึกษาวิชาทหาร เป็นส่วนรวมอย่างร้ายแรง
3.14 ทำให้ของทางราชการสูญหาย

4. การปฏิบัติตน
4.1 ไม่แสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำการฝึกสอน
4.2 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
4.3 ไม่มาเข้ารับการฝึกให้ทันตามกำหนดเวลา
4.4 ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้นหรือลงรถ
4.5 หลับในขณะทำากรฝึกศึกษา
4.6 คุยกันหรือเล่นกันในขณะทำการฝึกหรือเข้าแถวหรือรวมพล
4.7 ไม่ยอมเข้าแถวหรือเข้าแถวช้าเมื่อเรียกแถว
4.8 ปัสสาวะไม่ถูกที่
4.9 ไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร
4.10 สูบบุหรี่ในระหว่างการฝึกศึกษา


สถานกลาง ( ครั้งละตั้งแต่ 21-49 คะแนน )
1. การปฏิบัติหน้าที่
1.1 ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่
1.2 ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคำสั่ง

2. การปกครองและความสามมัคคี
2.1 ขัดคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
2.2 ก่อความวุ่นวายในขณะทำการฝึก
2.3 ไม่รักษาความสามัคีภายในหมู่คณะ

3. การปฏิบัติ
3.1 กล่าวคำเท็จ
3.2 ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ
3.3 ทำให้สิ่งของทางราชการเสียหาย
3.4 แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก
3.5 หลีกเลี่ยงการฝึก
3.6 แสดงความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละให่หมู่คณะ
3.7 เสพย์สุราหรือของมึนเมา

สถานเบา ( ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน )
1. การปฏิบัติหน้าที่
1.1 คุยกันในเวลารักษาการณ์หรือเข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่
1.2 หลีกเลี่ยงการรวมพล

2. การปกครองและความสามมัคคี
2.1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำชี้แจงโดยไม่เจตนา
2.2 ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียม

3. การปฏิบัติ
3.1 เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด
3.2 ผมยาว
3.2.1 ปี 1-3 ด้านข้างเกรียน 3 ด้าน ด้านบนไม่เกิน 4 ซม.
3.2.2 ปี 4-5 ทรงสูงด้านบนไม่เกิน 7 ซม.
3.3 มีหนวด, เครา
3.4 เครื่องหมายสกปรก
3.5 แต่งกายไม่เรียบร้อย
หมายเหตุ
• ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป จะต้องตกซ้ำชั้น
• ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนขึ้นไป จะต้องพ้นสภาพการเป็น นศท.
• กรณีที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป หรือจะต้องตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมจากครั้งแรก ซึ่งจะทำให้ถูกตัดคะแนนรวมเป็น 40 คะแนนขึ้นไปจะขออนุมัติ ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ส.ก.

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัคร


ประกาศจังหวัดทหารบกสระแก้ว
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และรับรายงานตัว
                      เข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ -
----------------------
                   จังหวัดทหารบกสระแก้ว กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนจากสถานศึกษาวิชาทหาร  เข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และรับรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ - ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยจะจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว ออกไปดำเนินการรับสมัคร และรับรายงานตัว        ณ  สถานศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกย่อย
                   .   การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
                          -  บุคคลที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะ และคุณสมบัติ   โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ .-
                   คุณลักษณะ
                          .๑ เป็นชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
                          .๒ มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
                          .๓ ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
                          .๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมาย     ที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ () แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..๒๔๙๗
                          .๕ มีความประพฤติเรียบร้อย
                        .๖ ไม่เป็นทหารประจำการ, ทหารกองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
                          .๗ มีน้ำหนัก, ขนาดรอบอก และขนาดความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้.-

ชาย
หญิง
อายุ
ความขยายของอก ( ซม. )
น้ำหนัก
ความสูง
น้ำหนัก
ความสูง

หายใจเข้า
หายใจออก
(ก.ก.)
(ซ.ม.)
(ก.ก.)
(ซ.ม.)
ไม่เกิน   ๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙  ถึง  ๒๒
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๔๒
๔๔
๔๖
๔๘
๔๙
๑๕๔
๑๕๖
๑๕๘
๑๖๐
๑๖๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
                          .๘ เคยรายงานตัวขอผ่อนผันไว้ (เฉพาะผู้ที่เคยสมัครเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๓ แต่คุณลักษณะทางร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดเท่านั้น) โดยสถานศึกษาวิชาทหารส่งรายชื่อกับ กอ.      รับสมัครฯไว้แล้ว ตั้งแต่ พ..๕๔ - มิ..๕๔ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในปีที่ขอผ่อนผันตามที่ นรด.กำหนด
                   คุณสมบัติ
                         .๑ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทำการฝึกวิชาทหาร
                         .๒ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าตามที่ ทบ.กำหนด (คะแนนเฉลี่ย ทบ.กำหนด ๑.๐ ขึ้นไป) 
                         .๓ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือสำเร็จการ ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ ๓ แล้วจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔, ๕ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้ โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.
                   เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี้.-
                         .๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
                         .๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ต้องชำระเงินค่าถ่ายรูปทำบัตรคนละ ๕๐ บาท     ( ผ่านการทดสอบได้ )
                         .๓ ต้องชำระเงินบริจาคบำรุง เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหารคนละ ๖๕๐ บาท        ( ผ่านการทดสอบได้ )
                         .๔ ให้ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๗ ซม.เว้นแต่สถานศึกษาวิชาทหารนั้นๆ จะมีระเบียบให้นักเรียนชายตัดผมสั้นกว่ารองทรง
                         .๕ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
                         .๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งโดยเคร่งครัด
หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร            
                         .๑ ใบสมัคร (ทบ.๓๔๙ - ๐๐๑) (รด.) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่นักศึกษาอยู่เขียนด้วยลายมือตนเอง ติดรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน, นักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๑ รูป กรอกข้อความในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วน
                         .๒ ในช่องคำรับรองของสถานศึกษาในใบสมัครต้องให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ   รับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้ความสะดวกในการศึกษาวิชาทหารของผู้สมัคร ตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเอง
                         .๓ บิดา, มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบ จะต้องลงนามยินยอมในใบสมัครเข้า    รับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
                         .๔ หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าซึ่งมี ระดับคะแนนเฉลี่ยสองภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารมอบอำนาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน
                         .๕ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน ๑ ฉบับ จะคัดเฉพาะตัวผู้สมัครคนเดียว    หรือถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าของบ้าน โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง                                           
                         .๖ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ (รับรองสำเนา      โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรอง)
                         .๗ ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาณประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่ายกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัคร
                          ๕.๘ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ ต้องนำหลักฐานการขอผ่อนผันตามระเบียบของ นรด.
                   . การรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
                         .๑ ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.๒) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหาร  ที่ตนศึกษาอยู่ และต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
                         .๓ นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ๓ ชำระเงินบริจาคบำรุงคนละ ๖๕๐ บาท (บัตรสูญหาย, บัตรชำรุด, ผู้ทำบัตรใหม่ ชำระเงินเพิ่มคนละ ๕๐ บาท) ภายในวันรายงานตัว
                   . หลักฐานการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
                        .๑ ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหาร            ที่ตนศึกษาอยู่ และต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
                        .๒ ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร ถ้าทีการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
     ๗.๓ นักศึกษาวิชาทหารที่ขอโอนย้ายระหว่างสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง กับ
สถานศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายต่างส่วนภูมิภาค ต้องมีแบบรายงานตัวนักศึกษาวิชา ทหารเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.๒), ใบสมัคร (แบบพิมพ์ ทบ.๓๔๙-๐๐๑) (รด.๑) ติดรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซ.ม.แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ๑ รูป
                          ๗.๔ นักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิไว้ ต้องนำหลักฐานการขอรอรับสิทธิตามระเบียบ นรด.มาแสดงด้วย (คลิกดูรายละเอียดตาม ผนวก ค คำสั่งฯ)
          ๘. วัน, เวลา, สถานที่รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๕ และรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ ๑, ๔

                                     ประกาศ      ณ      วันที่          เมษายน พ.. ๒๕๕๓

                                         (ลงชื่อ)       พล.ต.  คนินทร     วงศาโรจน์
                                                          ( คนินทร     วงศาโรจน์ )
                                                                     ผบ.จทบ...

นฝ.นศท.จทบ...
โทร.ทศท. - ๓๗๒๓ ๓๐๔๗
         

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 037-233047

ข่าวการเมือง

คำแนะนำ


  • ขนาดของจอภาพที่เหมาะสมในการรับชม 1024px X 768px

  • Browers ที่เหมาะสมในการรับชมควรจะเป็น Mozilla Firefox v.3+ หรือ Google Chrome v.5+ หรือ Internet Explorer 9

  • ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ซึ่งไม่ควรจะต่ำกว่า 2MB